ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විදුලි සංදේශන ඉංජිනේරු
ගුවන් හමුදාව සතු ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විදුලි සංදේශන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය පිලිබදව පරිපාලන කටයුතු සිදුකිරීම සදහා මෙම අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය මගින් සිදු කරනු ලබයි.
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.