ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
සියලු සෙසු නිලයන්

අධීකාරී නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

බලලත් නිලධාරී 1බලලත් නිලධාරී 2මාන්ඩලික සැරයන්Sergeant Corporal Lance 
Corporal 
බලලත් නිලධාරී 1බලලත් නිලධාරී 2මාන්ඩලික සැරයන්සැරයන්
කෝප්‍රල්ලාන්ස් කෝප්‍රල්‍ප්‍රයිවට්


අධීකාරී නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

Master Chief Petty OfficerFleet Chief Petty OfficerChief Petty OfficerPetty Officer Leading 
Seaman 
මාස්ටර් චීෆ් පැටි ඔෆිසර්ෆ්ලීට් චීෆ් පැටි ඔෆිසර්චීෆ් පැටි ඔෆිසර්පැටි ඔෆිසර්ලීඩිං සීමන්ඒබල් සීමන්


අධීකාරී නොලත් නිලයන් -ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

Master Warrant OfficerWarrant OfficerFlight 
SergeantSergeantCorporalLeading 
Aircraftman
මාස්ටර් වොරන්ට් ඔෆිසර්වොරන්ට් ඔෆිසර්බලපංති සැරයන්සැරයන්කෝප්‍රල්නායක ගුවන් භටගුවන් භට
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.