ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Inter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-Katunayake

Published on: 2009-12-07 10:59:12
Inter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-Katunayake
The SLAF Base Katunayake, Technical formation emerged champs of the inter unit squash championship-2009 after beating SLAF Station Colombo 3 rounds to 2, recently (05 December 2009). Players representing eight SLAF establishments competed at this annual sporting event held from 02nd to 05th December 2009, at the Thumulla squash sports complex.

Meanwhile in the open event Sergeant Wijetunga from SLAF Station Colombo beat Corporal Prasad from SLAF Station Diyathalawa 03 nil. Also in the over 35 category, Squadron Leader Jayawardena managed to beat Sergeant Abeysiri 03 nil.Inter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-KatunayakeInter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-KatunayakeInter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-KatunayakeInter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-KatunayakeInter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-KatunayakeInter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-KatunayakeInter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-KatunayakeInter Unit Squash Championship Won by Technical Formation-Katunayake
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.