ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Pre-School Concert at China Bay

Published on: 2009-12-09 17:27:42
Pre-School Concert at China Bay
The annual concert of the pre-school of Sri Lanka Air Force Base China Bay, was held recently (30 November 2009) at the pre- school premises itself. The concert is being held for the first time since its inception early this year following a concept introduced by the present chairperson of the Sri Lanka Air Force, Seva Vanitha Unit, Mrs. Nelun Goonetileke. The pre-school is a welfare facility which initially catered to children of serving personnel, but later on it was decided to accommodate children of other persons as well.

The concert included dances, songs and dramas performed by the kids who learn their basic education at this pre-school. Air Commodore Vijitha Gunarathna Base Commander of Sri Lanka Air Force, China Bay graced the occasion as the chief guest.

International Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China BayInternational Pre-School Concert at China Bay
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.