ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මීරිගම කඳවුරේ වාර්ෂික පරීක්ෂණය සිදුකරයි
9:30pm on Friday 22nd September 2023
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් උදේනි රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2023 සැප්තැම්බර් 15 වන දින මීරිගම ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ වාර්ෂික පරීක්‍ෂණය සිදු කරන ලදී.

පරීක්‍ෂාව අතරතුර, ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් විසින් කඳවුරේ මූලස්ථානය, ගුවන් ආරක්‍ෂක අණ සහ පාලන මධ්‍යස්ථානය, නිළධාරීගේ නිවස්නය සහ කඳවුරේ අනෙකුත් සියලුම ප්‍රදේශවල නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අතර, අනතුරුව ගුවන් භට භෝඡනාගාරයේ සියලු නිලයන් සඳහා සුදානම්කර තිබූ දිවා භෝජන සංග්‍රහයකටද සහභාගීවෙන ලදී. පරීක්‍ෂණය අවසන් කරමින් ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්  විසින් කඳවුරේ සියලුම නිලයන් සහ සිවිල් සේවකයන් ඇමතීය. ගුවන් හමුදාධිපතිතුමා සිය දේශනය අතරතුර ගුවන් ආරක්ෂක අණ සහ පාලන මධ්‍යස්ථානයේ වැදගත්කම සහ ජාතික ගුවන් ආරක්‍ෂාවේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය ලෙස එය ඉටු කරන වැදගත් කාර්යභාරය පිළිබඳව අවධාරණය කළේය. පැවරී ඇති රාජකාරි විශිෂ්ට ලෙස ඉටු කිරීම, ගුවන් හමුදාව තුළ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීම සඳහා අවංකභාවයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම ඔහු අවධාරණය කළේය. අවසාන වශයෙන්, ඔහු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඔවුන්ගේ කැපවීම වෙනුවෙන් සිය කෘතඥතාව පළ කළේය.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි