යුදෝපකරන තක්ෂණික ෂිල්පී
Armament Techniciansගුවන් හමුදාව සතු සැම කදවුරකම පවතින යුදෝපකරණ ගබඩාවන්හි ඇති සියලුම යුද උපකරන සම්බන්ද සියලුම වගකීම් ඔවු සතුවේ.යුද උපකරන නිසිආකාරාව නඩත්තුව හා ගබඩා කිරීම මොවුන් සතු වගකීමකි.

සුදුසුකම්
දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී අ පො ස (සා/පෙළ) විභාගයෙන් විශයන් 6ක් සමත්ව තිබිය යුතුය.


ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි