ගුවන් හමුදා වීඩියෝ ගැලරිය

Opening Remarks - Commander of the AF Air Marshal Kapila Jayampathy

Key Note Speech - Ministry of Defence Kapila Waidyaratne PC

Speech - State Minister of Defence Hon. Ruwan Wijewardene

Guwan Hamudha Papedi Sawariya 2017

Opening Remarks - Commander of the AF Air Marshal Kapila Jayampathy

Key Note Speech - Ministry of Defence Kapila Waidyaratne PC

Speech - State Minister of Defence Hon. Ruwan Wijewardene

Guwan Hamudha Papedi Sawariya 2017

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි