ගුවන් හමුදා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය


නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී

එයාර් වයිස් මාර්ෂල්
වි බි එදිරිසිංහ

අධ්‍යක්ෂක ඡනරාල් ගුවන් මෙහෙයුම්

එයාර් වයිස් මාර්ෂල්
එම් පී ඒ මහවත්තගේ

අධ්‍යක්ෂක ඡනරාල් ගුවන් යානා ඉංජිනේරු


එයාර් වයිස් මාර්ෂල්
එම් ඩී ඒ ජී සෙනෙවිරත්න

අධ්‍යක්ෂක ඡනරාල් සාමාන්‍ය ඉංජිනේරු

එයාර් කොමොඩර්
ඩී.බී.වී වීරසිංහ

අධ්‍යක්ෂක ඡනරාල් විද්‍යුත් හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඉන්ජිනේරු

එයාර් වයිස් මාර්ෂල්
සී වික්‍රමරත්න

අධ්‍යක්ෂක ඡනරාල් මෙහෙයුම් භූමිඅධ්‍යක්ෂක ඡනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු

එයාර් වයිස් මාර්ෂල් (වෛද්‍ය)
එල් ආර් ජයවීර

අධ්‍යක්ෂක ඡනරාල් සෞඛ්‍ය සේවා

එයාර් වයිස් මාර්ෂල්
එල් එච් සුමනවීර

අධ්‍යක්ෂක ඡනරාල් පුහුණු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි